دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، آبان 1396 (پاییز و زمستان 1396) 
تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

صفحه 43-55

10.22034/ijsst.2018.116354

منصوره احمدی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ محمد کافی؛ فاطمه سفیدکن؛ سعید ملکزاده شفارودی


تاثیر پوشش دار کردن بذر توتون بر جوانه زنی و ظهور گیاهچه

صفحه 133-140

10.22034/ijsst.2018.116554

حامد زمانی؛ حمید رضا مبصر؛ آیدین حمیدی؛ علیرضا دانشمند


تأثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

صفحه 171-183

10.22034/ijsst.2018.116594

وفا طرفی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ کرامت الله سعیدی؛ محسن مبینی دهکردی؛ پژمان طهماسبی


تأثیر بیوپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف چغندرقند ( Beta vulgaris L.)

صفحه 241-255

10.22034/ijsst.2018.116809

فاطمه بهرامیان؛ علی عباسی سورکی؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ فرزاد شریف زاده