دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1396 (پاییز و زمستان 1396) 
4. تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

صفحه 43-55

منصوره احمدی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ محمد کافی؛ فاطمه سفیدکن؛ سعید ملکزاده شفارودی


11. تاثیر پوشش دار کردن بذر توتون بر جوانه زنی و ظهور گیاهچه

صفحه 133-140

حامد زمانی؛ حمید رضا مبصر؛ آیدین حمیدی؛ علیرضا دانشمند


14. تأثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

صفحه 171-183

وفا طرفی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ کرامت الله سعیدی؛ محسن مبینی دهکردی؛ پژمان طهماسبی


18. بررسی ویژگی‌های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum )

صفحه 229-239

وحید امیری منفرد؛ عباس هاشمی؛ آرش مامدی؛ رضا توکل افشاری


19. تأثیر بیوپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف چغندرقند ( Beta vulgaris L.)

صفحه 241-255

فاطمه بهرامیان؛ علی عباسی سورکی؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ فرزاد شریف زاده