اثر سالیسیلیک اسید وتنش خشکی بر جوانه زنی بذر جو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش/ موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، البرز، ایران.

چکیده

به منظور ‌بررسی ‌اثر پیش ‌تیمار‌سالیسیلیک‌  ‌اسید تحت ‌شرایط ‌تنش خشکی ‌بر‌خصوصیات ‌جوانه زنی جو، این پژوهش‌ در اردیبهشت ماه ‌سال ‌1393اجراء‌ گردید. ‌بذر ‌جو ‌رقم ‌زهک ‌پس‌ از خیساندن ‌در محلول‌های [صفر(آب مقطر)، 0.7، 1.2 و 2.7 میلی مولار) سالیسیلیک اسید (SA)‌ به مدت 24 ساعت جهت ‌جوانه‌زنی در شرایط ‌تنش‌ خشکی به‌ پتری‌دیش‌های ‌حاوی 10 میلی ‌لیتر، ‌محلول‌ پلی ‌اتیلن ‌گلیکول‌ (6000) ‌با ‌پتانسیل های [صفر(شاهد)،0.5- مگاپاسکال ،1- مگاپاسکال و 1.5- مگاپاسکال] منتقل‌شد، صفات وابسته به جوانه زنی تعیین شد. نتایج‌ نشان ‌داد‌ که‌ بیشترین اثر ‌سالیسیلیک اسید بر ‌کاهش‌ مـدت ‌زمان ‌جوانه‌زنی ‌در ‌سطوح ‌پایین ‌تنش‌‌ بود. بالاترین‌ درصد ‌جوانه‌زنی(93%) و صفات‌‌ مؤثر ‌‌بر ‌‌آن ‌از ‌تیمار خیساندن ‌‌بذر ‌با ‌اسید سالیسیلیک ‍‌با‌ حداقل ‌غلظت (0.7 میلی‌مولار) وسطوح‌ کم‌ تنش‌ خشکی‌به دست‌ آمد. بنیه بذر و شاخص قدرت گیاه چه در غلظت‌های بالای ‌اسید سالیسیلیک و سطوح بالای تنش خشکی کاهش یافت. در این تحقیق تنش خشکی باعث کاهش صفات مرتبط به جوانه زنی و سالیسیلیک اسید باعث کاهش اثر سوء تنش خشکی بر صفات وابسته به جوانه زنی شد.

کلیدواژه‌ها


Amor, N.B., K.B. Hammed, A. Debez, C. Grignon, and, C.  Abdely. 2005. Physiological and antioxidant responses of the perennial halophyte Crithmummmaritimum to salinity. Plant Sci. 168,889-899.

Ashraf, M. and M. R. Foolad. 2005.Pre–sowing seed treatment – A shotgun approach to Improve germination, growth and crop yield under saline andnon – saline conditions. Adv. Agron. 88: 223-265

Bradford, M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of protein utilizing the principle of protein- dye binding.Annu. Rev. Biochem. 72: 248 - 254.

Cakmad, I., and W. Horst. 1991. Effect of aluminum on lipid peroxidation, superoxide dismutase, catalase and peroxidase activities in root tip of soybean (Glycine max). Plant Physiol.83: 463- 468.

Cut, J.R., and D.F. Kelssig. 1992. Salicylic acid in plants: A changing perspective. Pharmacy Technol. 16: 25-34.

Ellis, R.H., and E.H. Roberts. 1981.The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Sci. Technol. 9: 377-409.

Gallardo, K., J. Claudette, SPC. Groot, M. Puype, J. Vandekerckhove, and D. Job .2001.Proteomic analysis of Arabidopsis seed germination and priming. Plant Physiol. 126: 835-848

Deef, H.E. 2007. Influence of salicylic Acid on stress tolerance during seed germination of Triticumaestivum and Hordeumvulgare. Adv. Biol. Res.1: Pp : 40-48.

Hunter, E. A., C. A. Glasbey, and R. E. L. Naylor. 1984. The analysis of data from germination tests. J. Agric. Sci.102:207-213.

Maguire, J.D. 1962. The seed of germination – aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Sci. 2: 176-177.

McDonald, M.B., and L.O. Copeland,2000.Seed production, principles and practices. Chapman and Hall, U.S.A. pages, 385

Scott, S.J., R.A. Jones, and W.A. Williams. 1984. Review of data analysis methods for seed germination. Crop Sci. 24: 1192-1199.

Senaratna, T, D. Touchell, E. Bunn and K. Dixon. 2000. Acetylsalicylic acid (Aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plant. Plant Growth Regul. 30, 157-161.