مدل سازی حیات بذر اسفرزه (plantago ovata) تحت شرایط مختلف انبارداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 استادیار

3 دانشجو

چکیده

پیش بینی قابلیت حیات بذر برای تولیدکنندگان بذر مهم است و پیش بینی آن در انبار به درک روابط کمی بین زوال بذر، رطوبت بذر و دمای انبار بستگی دارد .به منظور بررسی اثر دما، محتوی رطوبت بذر و زمان بر روی زوال بذرهای اسفرزه و همچنین کمی سازی این اثر و تعیین ضرایب حیات، این بررسی در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورزی دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. دما در4 سطح (5، 15، 25 و 35درجه سانتی‌گراد)، محتوی رطوبت بذر در 4 سطح (5، 9، 13 و 17 درصد) و شش زمان (یک، دو، سه، چهار، پنج و شش ماه) به عنوان فاکتورهای این آزمایش بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر دما در رطوبت بذر در زمان برای شاخص های جوانه زنی در سطح یک درصد معنی دار بود. با افزایش دما و رطوبت انبارداری با گذشت زمان شاخص های جوانه زنی کاهش یافت. ضرایب حیات نیز بعد از شش ماه انبارداری با استفاده از معادله قابلیت حیات بذرمحاسبه گردید. ضرایب KE (99/3)، CW (52/1-)، CH (042/0) و CQ (00183/0-) محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


Adam, N. R., D. A. Dierig, T. A. Coffelt, M. J. Wintermeyer, B. E. Mackey, and G. W. Wall. 2007 "Cardinal temperatures for germination and early growth of two Lesquerella species." Ind. Crops Prod. 25(1):24-33

Alivand, R, R. Tavakkol Afshari and F. Sharif-Zadeh. 2013. Germination Response and Estimation of Seed Deterioration of Brassica napus under various storage conditions. Iranian J. Field Crop Sci. 43: 21-46.

Bradford, K. 2004. Seed production and quality. Department of Vegetable Crops. University of California. Davis, California, USA.

Brändel, M, K. Jensen. 2005. Effect of temperature on dormancy and germination of Eupatorium cannabinum L. achenes. Seed Sci. Res. 15(02): 143-151.

Bradford, K.J. 2004. Seed Production and Quality. Academy Press, California, USA, 138p.

Dickie, J.B, R.H Ellis, H.L. Kraak, K. Ryder. and Tompsett, P.B. 1990. Temperature and seed storage longevity. Ann. Bot. 65: 197-204.

Ellis, R, E. Roberts. 1980. Improved equations for the prediction of seed longevity. Ann. Bot. 45(1): 13-30.

Hampton, J.G and D.M. Tekrony. 1995. Handbook of vigour test methods. Zurich: ISTA.

Hong, T. D. (1996). Seed storage behaviour: a compendium. Int Plant Genet Resour Inst.

Hung, L., T. Hong, R. Ellis. 2001. Constant, fluctuating and effective temperature and seed longevity: a tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) exemplar. Ann. Bot. 88(3): 465-470.

Marshall , A.H, D. Lewis. 2004. Influence of seed storage conditions on seedling emergence, seedling growth and dry matter production of temperate forage grasses. Seed Sci and Technol. 32(2): 493-501.

Pradidwong, S, A. Isarasenee, E. Pawelzik. 2004. Prediction of Mungbean Seed Longevity and Quality Using the Relationship of Seed Moisture Content and Storage Temperature.

Schmidt, L.H. 2007. Tropical forest seed. Springer Science & Business Media.

Soltani, A, V. Maddah. 2010. Simple applied programs for education and research in agronomy. Iranian Soc of Ecological Agric. Tehran. Iran.

Tang, S, D.M Tekrony, D.B. Egli, P.L. Cornelius. 1999. Survival characteristics of corn seed during storage: II. Rate of seed deterioration. Crop Sci.  39(5): 1400-1406.

Usberti, R. 2007. Performance of tropical forage grass (Brachiaria brizantha) dormant seeds under controlled storage. Seed Sci and Technol. 35(2): 402-413.