دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، بهمن 1397 (پاییز و زمستان 1397) 
بررسی تأثیر تاریخ کاشت والد مادری بر شاخص‌های جوانه‌زنی ارقام و لاین های کلزای پاییزه

صفحه 237-246

10.22034/ijsst.2019.111045.1106

میترا خیبری؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سعید سیف زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ حمید رضا ذاکرین