اثر مزرعه‌ای بذرمال کودهای زیستی بایوفارم و پروبیو96 بر بهبود کیفیت و عملکرد گندم دیم پاییزه در شهرستان فراهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر تحقیق و توسعه و مسئول فنی آفت کش های بیولوژیک

2 هیئت علمی دانشگاه تهران

3 مسئول آزمایشگاه تولید شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا (بایوران)

4 مدیر کنترل کیفیت پروبیوتیک های دامی شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا (بایوران)

چکیده

در این پژوهش اثر کودهای میکروبی بایوفارم و پروبیو96 بر پارامترهای کمی و کیفی گندم مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در مزرعه ای به مساحت نیم هکتار در قالب طرح آزمایشی بلوک‌های کاملا تصادفی در بخش خنجین استان مرکزی اجرا شد. نتایج نشان داد تیمار محصول پروبیو96 با 8/366 بوته در متر مربع بیشترین تعداد جوانه‌زنی را دارد. در این بررسی محصول پروبیو 96 با 33/47 سانتیمتر بالاترین ارتفاع بوته را به خود اختصاص داد. از نظر پنجه‌زنی بایوفارم با متوسط 14/3 پنجه در هر بوته در رتبه نخست قرار گرفت. کاربرد هر دو پروبیوتیک گیاهی سبب بهبود وزن هزاردانه نسبت به تیمار شاهد داشت. تیمار بذرها با بایوفارم و پروبیو96 سبب بهبود وزن هزار دانه به ترتیب تا 1/41 و 8/39 گرم شدند. این در حالی است که وزن هزاردانه در مورد تیمار شاهد 2/37 گرم بود. نتایج نشان داد که عملکرد گندم در تیمارهای مختلف تفاوت معنی دار و چشمگیری نسبت به شاهد دارد. کاربرد هر دو کود بیولوژیک سبب افزایش عملکرد نسبت به تیمار شاهد داشت. تیمار بذرها با بایوفارم و پروبیو96 سبب افزایش عملکرد به ترتیب به میزان 64 و 44 درصد نسبت به شاهد شدند. میزان عملکرد نیز به ترتیب 9/1900 و 7/1661 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. این در حالی است که عملکرد گندم در تیمار شاهد 8/1152 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج بخش آنالیز کیفی گندم های تولید شده تحت سه تیمار مختلف نشان داد که این تیمارها بر روی خصوصیات کیفی دانه گندم اثر قابل ملاحظه ای نداشته اند.

کلیدواژه‌ها


Abbasi, M.K., S. Sharif, M. Kazmi, T. Sultan, and M. Aslam. 2011. Isolation of plant growth promoting rhizobacteria from wheat rhizosphere and their effect on improving growth, yield and nutrient uptake of plants. Plant Biosyst. 145 (1): 159-168.

Ahmadzadeh M. 2014. Biological Control of Plant Disease-Plant probiotic bacteria (2th). University of Tehran Press.

Antoun, H. and J.W. Kloepper. 2001. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR), in: S. Brenner, and J.H. Miller (eds). Encyclopedia of Genetics. Academic Press. N.Y. pp: 1477-1480.

Aslantas, R., R.C. akmakci and F. Sahin. 2007. Effect of plant growth promoting rhizobacteria on young apple tree growth and fruit yield under orchard conditions. Sci. Horticulturae. 111: 371-377.

Baig, K.S., M. Arshad, B. Shaharoona, A. Khalid and A. Iftikhar. 2012. Comparative effectiveness of Bacillus spp. Possessing either dual or single growth-promoting traits for improving phosphorus uptake, growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.). Annu. Rev. Microbiol. 62: 1109-1119.

Ghasemi, S. 2011. Application of response surface methodology to optimize cultural conditions of Bacillus subtilis UTB96 in the production process. A thesis submitted to the Graduate degree of MSC in Plant Pathology. [Iran]: University of Tehran.

Ghasemi, S. and M. Ahmadzadeh. 2013. Optimization of a cost effective culture medium for the large-scale production of Bacillus subtilis UTB96, Arch. Phytopathol. Plant Protec. DOI:10.1080/03235408.2013.771469.

Ghasemi, S., M. Ahmadzadeh and F. Khodaiyan. 2013. Culture medium designing for semi-industrial production of Bacillus subtilis UTB96. Biol. Control Pests Plant Diseases. 2(2): 149-160.

Ghoreshi S.S. 2011. Study on biological control of Aspergillus flavus in pistachio by using some antagonistic bacterial strains. A thesis submitted to the Graduate degree of MSc in Plant Pathology. [Iran]: Tehran University.

Gutierrez-Manero, F.J., B. Ramos-Solano, A. Probanza, J. Mehouachi, F.R. Tadeo and M. Talon. 2001. The plant-growth-promoting rhizobacteria Bacillus pumilus and B. licheniformis produce high amounts of physiologically active gibberellins. Physiologia Plantarum. 111: 206-211.

Kloepper, J.W., J. Leong, M. Teintze and M.N. Schroth. 1980. Enhanced plant growth by siderophores produced by plant growth-promoting rhizobacteria. Nature. 286: 885-886.

Morgan, J.A.W., G.D. Bending and P.J. White. 2005. Biological costs and benefits to plant–microbe interactions in the rhizosphere. J. Experiment. Bot. 56 (417): 1729–1739.

Narula, N., V. Kumar, B. Singh, R. Bhatia and K. Lakshminarayana. 2005. Impact of biofertilizers on grain yield in spring wheat under varying fertility conditions and wheat-cotton rotation. Arch. Agron. Soil Sci. 51: 79-89.

Piromyou, P., B. Buranabanyat, P. Tantasawat, P. Tittabutr, N. Boonkerd and N. Teaumroong. 2011. Effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) inoculation on microbial community structure in rhizosphere of forage corn cultivated in Thailand. Eur. J. of Soil Biol. 47: 44-54.

Rana, A., B. Saharan, L. Nain, R. Prasanna and Y.S. Shivay. 2012. Enhancing micronutrient uptake and yield of wheat through bacterial PGPR consortia. Soil Sci. Plant Nutrition. 58: 573-582.

Rodriguez H and R. Fraga. 1999. Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion. Biotechnol. Adv. 17: 319-339.

Shahzad, S.M., M.S. Arif, M. Riaz, Z. Iqbal and M. Ashrafa. 2013. PGPR with varied ACC-deaminase activity induced different growth and yield response in maize (Zea mays L.) under fertilized conditions. Eur. J. Soil Biol. 57: 27-34.

Turan M., M. Gulluce, R. Cakmakci, T. Oztas and F. Sahin. 2010.The effect of PGPR strain on wheat yield and quality parameters. 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World 1 – 6 August 2010, Brisbane, Australia.  Published on DVD.

Vessey, J.K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant and Soil. 255: 571-586.

Williams, P., D. Sobering and J. Antoniszyn. 1998. Protein testing methods at the Canadian grain Commission. P. 37-47. In: D.B. Fowler, W.E. Geddes, A.M. Johnston, and K.R. Preston. (eds). Wheat protein production and marketing. Wheat protein Symp., Saskatoon, SK. 9-10 March.

Wu, S.C., Z.H. Cao, Z.G. Li, K.C. Cheung and M.H. Wong. 2005. Effects of biofertilizer containing N-fixer, P and K solubilizers and AM fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma.125: 155-166.

Zahir, A.Z., M. Arshad and W.F. Frankenberger. 2004. Plant growth promoting rhizobacteria applications and perspectives in agriculture. Adv. Agron. 81: 97-168.