بررسی و ارزیابی فنی- اقتصادی روش های مختلف برداشت و فرآوری بذر هیبرید ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

2 کارشناس بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران.

چکیده

یکی از چالش‌های موجود در فرایند تولید بذر هیبرید ذرت، برداشت مستقیم بلال ذرت با کمباین غلات است. پژوهشی به‌منظور ارزیابی فنی- اقتصادی کمباین بلال چین ذرت (پیکرهاسگر) بر پایه طرح آزمایشی کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت‌های اصلی شامل میزان رطوبت ذرت بذری در سه سطح:1) 29 %، 2)25 و 3) 21 % و کرت‌های فرعی شامل روش برداشت در چهار سطح: 1) برداشت بلال با پیکر هاسگر خودگردان ساخت شرکت بورگوئن فرانسه، 2) برداشت بلال با پیکر هاسگر کششی ساخت داخل، 3) برداشت دستی بلال و 4) برداشت مستقیم با کمباین بود. شاخص‌های فنی و زراعی مورد بررسی شامل درصد رطوبت محصول در زمان برداشت، ظرفیت مؤثر مزرعه‌ای، کمباینی و اندازه گیری شاخص های کیفی بذر نظیر درصد شکستگی، ترک خوردگی و جوانه زنی نهایی بذر بود. نتایج ارزیابی فنی نشان داد متوسط شکستگی بذر در برداشت با پیکرهاسکر خودگردان و کششی به ترتیب11/7 و 14/7 درصد و در یک سطح آماری قرار داشتند. بیشترین میانگین شکستگی با 66/15 درصد در استفاده از کمباین معمولی بود. روش بلال چینی نسبت روش مرسوم از لحاظ کیفیت فیزیکی و فیزیولوژیکی بذرهای برداشت شده اختلاف آماری معنی داری دارد. نتایج بررسی اقتصادی با روش بودجه بندی بخشی نشان داد برداشت ذرت بذری با پیکرهاسگر خودگردان جدید در میزان رطوبت 29 درصد سودآورترین تکنیک برداشت بود.

کلیدواژه‌ها


Abdul-Baki, A. A., and J. D. Anderson. 1973. Relationship between decarboxylation of glutamic acid and vigour in soybean seeds.Crop Sci. 13: 222-226.

Anonymous, .2007. International rules for seed testing .International seed testing association (ISTA), Zurich, Switzerland.

Anonymous, 2006. The plan to increase the production of corn in the country in 2001-2011. Ministry of Jihad-e Agriculture. (In Persian)

Anonymous, 2015. Ministry of Jihad-e Agriculture Statistics. Available at: (In Persian). Ministry of Jihad-e Agriculture.

Chogan, R. 2004. Hybrid maize seed production. Agricultural & natural resources research organization Seed and plant improvement institute. (In Persian, with English Abstract).The final research report. Areeo.

Dillon, J., L. Hardaker, and J. Brian. 1993. Farm management research for small farmer development. FAO Farm systems management series. FAO. No.6.

Gazor, H. R., and A. Hamidi. 2010.Agricultural & natural resources research organization. Research Institute of Agricultural Engineering. (In Persian, with English Abstract).The final research report. Areeo. 

Hampton, J.G., and D.N. Tekrony. 1995. Handbook of vigor test methods, 3rd. International seed testing association (ISTA), Zurich, Switzerland.

Hanna, H.M., and L.V. Fossen. 1995. Profitable Corn Harvesting, Department of Agricultural and Biosystems Engineering, Iowa State University.

Hunter, E.A., C.A. Glasbey, and R.E.L. Naylor. 1984. The analysis of data from germination tests.Journal of Agricultural Science. Cambridge. 102:207-213.

Mobasser, S., and H. Niamanesh. 2017. An analytical survey on the most efficient hybrid maize seed harvest and processing method emphasizing on economic value added method. (In Persian, with English Abstract). Iranian J. Seed Sci. Technol. 6(1): 113-130.

Mostofi sarkari, M.R. 2012. Evaluation and technical-economical comparison of performance of new wheat combines with conventional combines to improve and modification. J. Agric. Mach. 1 (1): 10-16.

Navratil, R.J., and J.S. Burris. 1984. The effect of drying temperature on corn seed quality. (In Persian, with English Abstract). Can. J. Plant Sci. 64: 487-496.

Norolsena, R. 2003. Statistical quality control. Authored by Duglass C Mokgmery. Univ. Sci. Technol.

Price, T. 1997. Growing dry land maize, Agricultural Extension Office, Northern Territory, Australia.Scott SJ, RA, Jones Williams WA. 1984. Review of data analysis methods for seed germination. Crop Sci. 24: 1192–1199

Tolera, A., F. Sundstool, and A.N. Said. 1998. The effect of stage of maturity on yield and quality of maize grain and stover. Animal-Feed-Sci.-and Technol.

Van Gastel, A. J. G., M. A. Pagnotta, and E. Proceddu, 1996. Seed science and technology. ICARDA, Aleppo, Syria.

Wych, R.D. 1988. Production of hybrid seed corn. p. 565–607. In G.G. Sprague and J.W. Dudley (ed.) Corn and corn improvement. Agron. Monogr. 18, 3rd ed. ASA-CSSA-SSSA, Madison, WI.