دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، بهمن 1398 (پاییز و زمستان 1398) 
سنجش عوامل موثر بر پذیرش بذر گواهی شده گندم دیم در استان کرمانشاه

صفحه 241-255

10.22034/ijsst.2019.126723.1280

فرهاد خیری صنمی؛ حسین آگهی؛ امیر حسین علی بیگی؛ فرحناز رستمی قبادی؛ رضا حق پرست


بررسی تأثیر فرآیند پس از برداشت بر کیفیت بذر دو رقم تجاری سویای ویلیامز و صبا(L17) در منطقه مغان

صفحه 271-288

10.22034/ijsst.2019.124315.1243

آیدین حمیدی؛ حسین صادقی؛ حمیدرضا گازر؛ سامان شیدائی؛ بیتا اسکویی؛ حسن میوه چی؛ محمد نوری؛ شاپور علیزاده؛ صابر سیف امیری؛ لیلا زارع؛ اعظم دشتی