تأثیر بیوپرایمینگ با تریکودرما بر جوانه‌زنی شاخصهای و رویشی گیاهچه های ذرت شیرین، چغندر قند و گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج

چکیده

مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر بیوپرایمینگ با گونههای منتخب قارچ تریکودرما (T. harzianum، T. viride، T. koningi، T. atroviridae و T. virens) بر صفات جوانه‌زنی و مورفولوژیکی گیاهچههای حاصل از بذر ذرت شیرین، گندم و چغندرقند انجام شد. همچنین اثر جهش ناشی از پرتو گاما بر ژنوم تریکودرما و افزایش کارایی آن در بیوپرایمینگ گیاهان مقایسه شد. آزمایش با سه سطح تلقیح شاهد، تلقیح با تریکودرما موتانت و تلقیح با تریکودرما وحشی در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار در پژوهشکده کشاورزی هستهای، انجام شد. درصد جوانهزنی، طول، وزن خشک و تر با روش ISTA انجام شد. نتایج نشان داد بیوپرایمینگ بذر ذرت با فرمولاسیون حاصل از گونههای قارچ تریکودرما (پرتوندیده و موتانت)، در وزن خشک و شاخص بنیه دارای برتری معنیدار نسبت به شاهد بود و در درصد جوانهزنی و طول نیز بهبود مشاهده شد. جوانهزنی بذر گندم با تریکودرما، ٪۱۰۰ بود. طول گیاهچه نیز افزایش یافت، سایر صفات تفاوت معنیدار آماری نداشتند. تیمار با قارچ تریکودرما در گیاه چغندرقند، تأثیر مطلوبی بر صفات مورد اندازهگیری نداشت. در مجموع نتایج نشان داد، بیوپرایمینگ بذر با قارچ تریکودرما، در گندم و ذرت باعث بهبود مولفههای رشدی گیاه به ویژه در مراحل استقرار و رشد اولیه آن گردید، اما این روش برای همه گیاهان قابل تعمیم نبوده و باید مطالعات موردی روی آنها انجام شود.

کلیدواژه‌ها