نویسنده = نجفی نوری، سید مجید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کشت تأخیری گیاه مادری بر بنیه بذر برخی ارقام بهاره کلزا (.L napus Brassica (با آزمون جوانه زنی استاندارد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 147-160

سمانه متقی؛ سید مجید نجفی نوری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ آیدین حمیدی؛ فرشاد قوشچی