نویسنده = نورمحمدی، قربان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت گیاه مادری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر سویا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 219-233

حسین صادقی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ آیدین حمیدی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی


2. تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی پتاسیم بر عملکرد و جوانه زنی بذر سه رقم گندم نان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-83

عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نورمحمدی؛ سید علی طباطبایی