دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، تابستان 1395، صفحه 1-134 (بهار و تابستان 1395) 
5. مطالعۀ جمعیت عوامل قارچی در نمونه های بذری ارقام کلزای زمستانه

صفحه 51-62

جواد زاد؛ سیامک رحمانپور؛ وحید رهجو؛ سعیده جعفرپور؛ پریسا همتی