دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1395 (پاییز و زمستان 1395) 
5. اثر روند تحمل به خشکیدگی بر جوانه‌زنی و قدرت بذر ذرت (Zea mays L.)هیبرید

صفحه 51-63

عنایت رضوانی؛ فرشید قادری فر؛ آیدین حمیدی؛ الیاس سلطانی


6. بررسی شاخص‌های جوانه زنی و رشد گیاهچه لاین‌ها و ارقام سورگوم در شرایط تنش شوری

صفحه 65-75

احسان شاکری؛ یحیی امام؛ مریم جهانی دوقزلو؛ سید علی طباطبایی


8. تاثیر برخی تیمار های پرایمینگ بر کیفیت جوانه زنی بذر گیاه آرتیشو (Cynara scolymus)

صفحه 85-94

محمد کاظم سوری؛ متین السادات عرب؛ قاسم توحیدلو؛ عبدالکریم کاشی


19. اثر تیمارهای مختلف رفع خواب بذر جهت القا رویش و بنیه بذور در جمعیت های 4 گونه دارویی جنس مرزه Satureja spp

صفحه 223-233

محمدعلی علیزاده؛ علی اکبر حسین پور قزوینی؛ علی اشرف جعفری؛ جهانفر دانشیان