دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 27، آذر 1401 (پاییز 1401) 
تأثیر پلاسمای سرد بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ارقام تجاری سویا

صفحه 41-54

10.22092/ijsst.2022.358477.1431

خدیجه سیاحی؛ امیر حسین ساری؛ آیدین حمیدی؛ بهاره نوروزی؛ فرشید حسنی