کلیدواژه‌ها = زوال بذر
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بذر ذرت(Zea mays L. )در شرایط زوال طبیعی و مصنوعی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-85

بیتا اسکویی؛ آیدین حمیدی؛ سامان شیدائی؛ مریم دیوسالار؛ حسین صادقی


2. بررسی روند جوانه‌زنی بذر مرزه (Satureja hortensis L.)و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-143

سعید امینی؛ محمد حسن عصاره؛ عباس ده شیری؛ شهلا هاشمی


4. بهبود کارآیی بذرهای زوال یافته کدوی پوست کاغذی با استفاده از پیش‌تیمار نیترو پروساید سدیم تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-81

حسین رضا روحی؛ علی مرادی؛ مریم ثمن؛ یاسین محمدی؛ علی رضا شاهبداغلو


7. تأثیر دماها و رطوبت های مختلف در طول دوره نگهداری بر شاخص های جوانه زنی بذور کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-122

سجاد بلدی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علی مرادی؛ محسن موحدی دهنوی